CROP regis­ter­ac­coun­tants en CROP belas­ting­ad­vi­seurs Leusden en Amers­foort hebben een nieuw onder­komen in Amers­foort. Met uitzicht op de A1 werken de mede­wer­kers op twee verdie­pingen in een nieuw inno­va­tief open kantoor waar ont­moet­en en kennis­delen centraal staan. In de kernen hebben wij openingen gemaakt om een verbin­ding te maken tussen ont­moet­en en werken. Ze zijn bekleed met walnoot houten panelen die vanaf elke plek op de verdie­ping zicht­baar zijn. Hier­achter zijn verschil­lende func­ties wegge­werkt zoals garde­robes, lockers en kasten. Kleur is toege­voegd aan de natuur­lijke basis door gekleurde vloer­stroken. Deze kleuren komen als accent terug op de ontmoe­tings­plekken in gestof­feerde meubels en karpet.

Projectteam Studio Groen+Schild:
Tine Groen, Rosanne Bommartini